Chất lượng sản phẩm được hình thành lên từ những yếu tố nào?

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM được tạo nên từ nhiều yếu tố và điều kiện trong chu kỳ sống của sản phẩm (Product Life Cycle). Nó được hình thành từ khi xây dựng phương án sản phẩm, thiết kế, lập kế hoạch, chuẩn bị sản xuất, sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Nói khác đi thì yếu tố này được hình thành trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh, hoạt động của một doanh nghiệp.
Có hai nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm đó là:
Nhóm nhân tố bên trong
Nhóm nhân tố bên ngoài
Tuy nhiên, trong hai nhóm nhân tố này, nhân tố bên trong là những cái Doanh Nghiệp có thể điều chỉnh và tác động được bởi các yếu tố bao gồm:
Có thể là hình ảnh về bệnh viện
1. LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG
Lực lượng lao động của một doanh nghiệp là nhân tố ảnh hưởng có tính quyết định đến chất lượng sản phẩm. Được thể hiện ở các mặt:
Trình độ chuyên môn và ý thức kỷ luật, tinh thần lao động hiệp tác của đội ngũ lao động tác động trực tiếp đến khả năng có thẻ tự mình sáng tạo ra sản phẩm, công nghệ với chất lượng ngày càng tốt hơn không?
Có thể làm chủ được công nghệ ngoại nhập để sản xuất ra sản phẩm với chất lượng mà kỹ thuật công nghệ quy định hay không?
Có khả năng ổn định và nâng cao dần chất lượng sản phẩm với chi phí kinh doanh chấp nhận được hay không?
Không có mô tả ảnh.
2. KHẢ NĂNG VỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
Kỹ thuật công nghệ quy định giới hạn tối đa của chất lượng sản phẩm: kỹ thuật công nghệ nào thì sẽ cho sản phẩm tương ứng. Chất lượng và tính đồng bộ của máy móc thiết bị sản xuất ảnh hưởng đến tính ổn định của chất lượng sản phẩm do máy móc thiết bị đó sản xuất ra.
 
3. NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC NGUYÊN VẬT LIỆU
Nguyên vật liệu là nhân tố trực tiếp cấu thành sản phẩm, tính chất của nguyên vật liệu quyết định trực tiếp đến tính chất của sản phẩm. Nên chú ý rằng không phải là từng loại mà là tính đồng bộ về chất lượng của các nguyên vật liệu tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm đều tác động đến tiêu thức chất lượng sản phẩm. Ngày nay, việc nghiên cứu, phát hiện và chế tạo các nguyên vật liệu mới ở từng doanh nghiệp dẫn đến những thay đổi quan trọng này.
Có thể là hình ảnh về 2 người và bãi để gỗ
4. TRÌNH ĐỘ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT
Đây là nhân tố tác động trực tiếp đến chất lượng sản phẩm . Dù có đầy đủ các nhân tố trên nhưng nhà quản lý, đặc biệt là quản lý không tốt sẽ làm giảm hiệu lực của cả ba nhân tố đã nêu trên. Làm gián đoạn sản xuất, giảm chất lượng nguyên vật liệu và làm giảm thấp tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Tổ chức tiêu chuẩn chất lượng quốc tế đã tập hợp, tổng kết và tiêu chuẩn hoá, định hướng những thành tựu và kinh nghiệm quản lý chất lượng ở các doanh nghiệp thành bộ ISO. ISO là bộ các tiêu chuẩn về chất lượng của thế giới trong thập niên cuối thế kỷ 20 với tư tưởng nhất quán chất lượng do chất lượng quản lý quy định
2023-05-13